Jesteś tutaj

Archiwum

Konkurs o przyznanie stypendium doktoranckiego Fundacji Polpharma – Termin składania wniosków do Działu Nauki WUM 15 grudnia 2010

Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny ogłosiła konkurs wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego.  Do zdobycia jest 10 stypendiów naukowych w wysokości 10 tys. zł każde. Doktorantów do udziału w konkursie rekomendują uczelnie, przy czym każda ma prawo zgłoszenia trzech kandydatów. Zgodnie z przyjętym formularzem oceny wniosku punktowane są:
- założenia rozprawy doktorskiej (do 20 pkt.)
- dotychczasowy dorobek (do 30 pkt.)
- dotychczasowe publikacje (do 50 pkt.)

Dotacja na utrzymanie i rozwój baz danych - nabór wniosków do dnia 3 grudnia 2010 r.

Uprzejmie informuję, że zgodnie Ustawą o finansowaniu nauki z dnia 30 kwietnia br.  środki finansowe na naukę mogą być przeznaczone m.in. na finansowanie działalności związanej z utrzymaniem i poszerzaniem naukowych baz danych. Rozporządzenie określające kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków przeznaczonych m.in.

Projekty badań naukowych i prac rozwojowych młodych pracowników WUM - nabór wniosków do dnia 3 grudnia 2010 r.

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie finansowania prac badawczych i projektów rozwojowych realizowanych przez młodych pracowników WUM. Termin składania wniosków upływa w dniu 3 grudnia br. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Finansowanie nauki - młodzi badacze.

Konkurs dla młodych naukowców - Nagroda Scopus-Perspektywy Young Researcher Award (Termin składania wniosków: do 5.11.2010)

Po raz trzeci międzynarodowe wydawnictwo naukowe Elsevier B.V. z siedzibą w Holandii wspólnie z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy” ogłaszają konkurs dla młodych naukowców, którzy w ostatnim czasie osiągnęli znaczący sukces badawczy albo uczestniczyli w zespole naukowym, który zrealizował istotny dla nauki projekt w jednej z dziesięciu dyscyplin: medycyna, technologia, biochemia, genetyka i biologia molekularna, fizyka i astronomia, chemia, inżynieria materiałowa, rolnictwo i biologia, nauki społeczne, nauka o środowisku; informatyka.

Sprawozdanie z działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii w jednostkach naukowych (termin wypełnienia formularza: 21.10.2010 r.).

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego obciążyło jednostki naukowe nowym obowiązkiem sprawozdawczym w zakresie działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii. W chwili obecnej Ministerstwo oczekuje złożenia sprawozdań za rok 2009.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o wypełnienie załączonego formularza i przekazanie go Działu Nauki pocztą, faksem (57 20 372) bądź mailem (aen@wum.edu.pl). W przypadku korzystania z poczty elektronicznej proszę o przysłanie skanu podpisanego dokumentu.

proba 1

Zamknięcie formularza wniosku o przyznanie dotacji statutowej na rok 2011

Uprzejmie infomrujemy, że formularz wniosku o przyzanie dotacji statutowej na rok 2011 został zamknięty.

Nagroda specjalna JM Rektora WUM "Złota Kukułka"

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagrody specjalnej JM Rektora WUM "Złotej Kukułki" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2010 roku, do mgr Anny Magiery, Dział Nauki pok.419a, tel. 57-20-300.  Więcej infomracji tutaj.

Strony