Jesteś tutaj

Archiwum

38 konkurs projektów badawczych MNiSzW: własnych, habilitacyjnych i promotorskich (składanie wniosków do Działu Nauki: 15.07.2009, do MNiSzW: 31.07.2009).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi, od 2 maja 2009 do 31 lipca 2009, nabór wniosków o finansowanie projektów badawczych: własnych,  habilitacyjnych  i promotorskich. Wnioskodawcza sporządza projekt w wersji elektronicznej w systemie OSF. Po wydrukowaniu, w 3. egzemplarzach, podpisaniu i akceptacji Kierownika Kliniki/Zakładu, wnioskodawca winien złożyć projekt w Dziale Nauki WUM w terminie do dnia 15 lipca 2009. Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie w sprawie finansowania utrzymania aparatury uwzględnionej we wniosku.

Nagrody PAN

Polska Akademia Nauk przewiduje przyznanie, w 2009 r., nagród im. Jędrzeja Śniadeckiego oraz nagród wydziałowych. Termin złożenia wniosków do Działu Nauki WUM upływa z dniem 22.05.2009. Uwaga! Wnioski o nagrodę im. Jędrzeja Śniadeckiego winny być zaopatrzone w opinię Rady Wydziału.

Podsumowanie Ankiety za rok 2008

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wynikami rankingu oceniającego działalność jednostek naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2008 roku. Ranking został opracowany na podstawie  Ankiet zbiorczych z działalności naukowej jednostek za rok 2008. Informacja prezentująca ww. wyniki znajduje się również w zakładce "Ankieta jednostki".

Raport z weryfikacji wybranych kategorii ankiety. Termin udokumentowania zakwestionowanych zapisów upływa w dniu 9.03.2009

Uprzejmie informujemy, że została zakończona weryfikacja wybranych kategorii danych wprowadzonych do Ankiety. Prosimy o zalogowanie się na stronę Ankiety gdzie znajdą Państwo komunikat informujący o wyniku weryfikacji Ankiety złożonej przez jednostkę. Jeśli w trakcie weryfikacji stwierdzono konieczność potwierdzenia informacji zawartych w Ankiecie proszę o zapoznanie się z raportem zawierającym podsumowanie weryfikacji. W chwili obecnej ujęte w nim zapisy nie uzyskują punktacji. Przywrócenie punktacji będzie możliwe po przedstawieniu dokumentów wskazanych w raporcie z weryfikacji.

Zamknięcie Ankiety zbiorczej dorobku naukowego jednostki za rok 2008

Uprzejmie informujemy, że dziś rano (9.02.2009) Ankieta została  zamknięta. Prosimy o niezwłoczne składanie wersji papierowych Ankiety (1 egz.).

Uzupełnienie danych niepunktowanych. Przedłużenie terminu wypełniania Ankiety zbiorczej oceny działalności naukowej jednostek

Dział Nauki uprzejmie informuje, że termin wypełniania Ankiety został przedłużony do 8.02.2009. Kliniki i Zakłady, które pomineły w ankietach dane niepunktowane, a zwłaszcza liczbę cytowań i informacje nt. abstraktów, proszone są o uzupełnienie danych. Wersje drukowane ankiet należy złożyć niezwłocznie po zakończeniu wpisów.

Wzory oraz termin składania sprawozdań z realizacji prac własnych, młodego badacza oraz promotorskich

Uprzejmie informujemy, że termin składania sprawozdań z realizacji prac własnych, młodego badacza oraz promotorskich upływa w dniu 13.02.2009. Sprawozdania należy przygotować zgodnie z wzorami dostępnymi w zakładce Granty. Jednocześnie zwracamy uwagę, że brak sprawozdania spowoduje nie rozpatrzenie wniosków o finansowanie prac w roku 2009.

Strony