Jesteś tutaj

Archiwum

Raporty z realizowanych projektów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kierownicy jednostek organizacyjnych AM, którzy realizują projekty badawcze własne, promotorskie, habilitacyjne, celowe i zamawiane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aby przekazywali do Działu Nauki na bieżąco raporty z w/w projektów. Terminowe przekazanie przez Państwa raportów niezbędne jest przy rozliczaniu projektów w księgach rachunkowych, tj. ujęcia wyników prac w bilansie za 2006 rok, które przeprowadza Dział Ewidencji Kosztów i Gospodarki Materiałowej.

Umowy o dzieło zawierane w ramach realizowanych projektów i prac naukowo-badawczych

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą zobowiązuje wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych AM, którzy realizują projekty i prace naukowo-badawcze, aby w przekazywanych do Działu Nauki umowach o dzieło był właściwie określony w §1 umowy jej przedmiot. W związku z zapisem w § 4 ust. 4 obowiązującego w AM wzoru umowy, należy odnieść się do jego treści pozostawiając ten zapis lub skreślając go. Uprasza się również o wypełnianie umów o dzieło w sposób czytelny, najlepiej w formie komputerowej. W przeciwnym wypadku umowa będzie zwracana bez akceptacji.

Ogólnopolska Akademicka Platforma Medyczna

Cel, zadania, jednostki uczestniczące

Ogólnopolska Akademicka Platforma Medyczna jest inicjatywą mającą na celu integrację i wzmocnienie środowiska naukowego polskich uczelni medycznych. Współpraca w ramach Platformy polegać będzie między innymi na:

Projekt CEAF

W ramach 6. Programu Ramowego, priorytet nr 5 – Jakość i Bezpieczeństwo Żywności, powstał projekt CAEF: Stymulowanie uczestnictwa krajów Europy Środkowej w sektorze rolno-spożywczym. Jest to inicjatywa typu SSA, skierowana do organizacji i instytucji krajów Europy Wschodniej. Partnerami projektu są instytucje z Polski, Słowacji, Litwy, Węgier, Estonii oraz eksperci z Holandii.

Norweski Mechanizm Finansowania

W latach 2004-2009 Polska otrzyma pomoc finansową w wysokości ok. 530 mln euro w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się (także na badania naukowe) instytucje publiczne i prywatne, które złożą projekty w ramach poszczególnych priorytetów. Te priorytety to m.in. ochrona środowiska, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz ochrona zdrowia i opieki nad dzieckiem.

Infrastruktury badawcze

W ramach tzw. działań innych 6. Programu Ramowego podejmuje się inicjatywy przyczyniające się do powstania najlepszych europejskich infrastruktur badawczych i promujące ich wykorzystanie w skali całej Europy. Przewidziane jest wsparcie finansowe dla infrastruktur działających we wszystkich dziedzinach nauki i techniki; korzystanie z grantów dla infrastruktur nie wyklucza uczestnictwa instytucji w innych projektach finansowanych przez 6. PR. Finansowane są następujące działania:

Programy dotyczące ochrony zdrowia

Biuro ds. zagranicznych programów pomocy w ochronie zdrowia, do którego zadań należy m.in. realizacja zagranicznych programów Unii Europejskiej i programów bilateralnych, działa jako Krajowy Punkt Kontaktowy dla Nowego Wspólnotowego Programu w Dziedzinie Zdrowia Publicznego na lata 2003-2008. Cele główne programu to:
  • poprawa informacji i wiedzy celem rozwoju obszaru zdrowia publicznego
  • zwiększenie zdolności szybkiego reagowania na zagrożenia zdrowotne
  • promocja zdrowia i zapobieganie chorobom.

Strony