Działalność Upowszechniająca Naukę

 


Rozbudowa warsztatu informacyjnego online Biblioteki Głównej WUM, poprzez retrospektywne opracowanie opisów katalogowych czasopism medycznych" - zadanie finansowane w ramach umowy 653/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę ”.

Kierownik projektu: Mgr Irmina Utrata, Dyrektor Biblioteki Głównej WUM
Symbol WUM: BIBG/DUN02/17
Termin rozpoczęcia i zakończenia: od 2017-01-01 , do 2017-12-31

Opis: celem zadania jest rozszerzenie informacji online o zasobach Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (BG WUM). W ramach realizacji zadania planowane jest wykonanie opisów bibliograficznych dla 1800 woluminów czasopism, z lat 1867-2010. Prace katalogowe zostaną przeprowadzone w zintegrowanym systemie bibliotecznym Aleph. Uzyskana w ten sposób informacja na temat zasobów biblioteki zostanie udostępniona w katalogu online pod ogólnodostępnym adresem: http://aleph.wum.edu.pl. Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jako jedna z 11 bibliotek uczelni medycznych w kraju, odgrywa istotną rolę w ogólnokrajowej medycznej sieci biblioteczno-informacyjnej. Jest największą w swojej grupie pod względem liczby zbiorów i drugą, co do wielkości zasobów, biblioteką o profilu medycznym w regionie mazowieckim. Czyni ją to jedną z ważniejszych instytucji dla osób związanych ze służbą zdrowia, zainteresowanych dostępem do fachowej literatury medycznej. W 2015 roku, w bibliotekach WUM odnotowano ponad 190 000 odwiedzin użytkowników, ponad 210 000 wejść na stronę www, udzielono ponad 51 000 informacji bibliotecznych, w tym ponad 20 000 informacji katalogowych. Zgodnie z zapisami Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w rozdz. 6 art. 21 pkt. 2 , Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jako jednostka, której organizatorem jest uczelnia wyższa, należy do grupy bibliotek naukowych. Pełniąc funkcję naukową i dydaktyczną, zapewnia dostęp do zasobów, które są niezbędne do prowadzenia prac naukowo-badawczych. Istotnym elementem realizowanego procesu udostępniania źródeł naukowych, jest zapewnienie informacji o posiadanych zasobach. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w tym celu jest katalog online. Prowadzony w zintegrowanym systemie Aleph, katalog elektroniczny jest dostępny pod publicznym adresem: http://aleph.wum.edu.pl ze strony www Biblioteki Głównej, a także z poziomu Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego (NUKAT). Czyni to z naszego katalogu narzędzie, z metainformacjami o zasobach naukowych, o zasięgu ogólnopolskim, a także poprzez indeksowanie informacji z NUKAT w bazie WorldCat OCLC, narzędziem wyszukiwawczym o zasięgu światowym. Obecność katalogu biblioteki WUM w ww. lokalizacjach internetowych, pozwoli na szerokie wykorzystanie metadanych opisowych, przygotowanych w ramach realizacji wnioskowanego zadania. Zapewni to zwiększenie dostępu do informacji o zbiorach BG WUM, co powinno mieć bezpośrednie przełożenie na lepsze wykorzystanie naszego księgozbioru, większą popularyzację osiągnięć naukowych i intensyfikację powstawania nowych publikacji. Prace wykonywane są w Bibliotece Głównej WUM, przez wykwalifikowany zespół, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie opracowania zbiorów bibliotecznych.  


Organizacja kongresu dla młodych naukowców:"13th Warsaw International Medical Congress for young Scientists", Organizacja projektu konferencyjno-szkoleniowego dla młodych naukowców: "Grant tu i teraz"" - zadania finansowane w ramach umowy  646/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę ”.

Jednostka realizująca projekt: Biuro Spraw Studenckich
Kierownik projektu: prof. dr hab. med. Jakub Gołąb, Kierownik Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury WUM
Symbol WUM: APD5/DUN03/17
Termin rozpoczęcia i zakończenia: od 2017-01-01, do 2017-12-15

Celem zadania Organizacja kongresu dla młodych naukowców:"13th Warsaw International Medical Congress for young Scientists" jest:

 • umożliwienie studentom nauk biomedycznych prezentacji wyników swoich badań
 • zachęcanie studentów do prowadzenia własnej działalności naukowo-badawczej
 • zapoznanie słuchaczy z najnowszymi odkryciami w zakresie nauk biomedycznych
 • wymiana doświadczeń naukowych pomiędzy studentami
 • integracja środowiska studentów medycznych i młodych lekarzy z Polski i zagranicy
 • nauka nowych umiejętności praktycznych w ramach warsztatów specjalistycznych
 • popularyzacja nauki wśród osób niezwiązanych bezpośrednio z kierunkami biomedycznymi
 • promocja Polski i Warszawy wśród studentów zagranicznych

Celem zadania: Organizacja projektu konferencyjno-szkoleniowego dla młodych naukowców: "Grant tu i teraz jest poszerzenie wiedzy i przekazanie praktycznych wskazówek na temat prowadzenia projektów naukowych oraz przygotowania wniosków aplikacyjnych w procesie ubiegania się o finansowanie projektów naukowych. Dodatkowym celem wydarzenia jest upowszechnienie badań prowadzonych na terenie naszego Uniwersytetu w ramach studenckiego programu Mini-Grant. Konferencja ta jest kierowana do wszystkich studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, będących na różnym etapie kariery naukowej.

Przewidywane efekty:

 • poszerzenie świadomości uczestników w zakresie przygotowywania i oceny wniosków aplikacyjnych,
 • umacnianie dobrych praktyk w dziedzinie nauki,
 • upowszechnienie wiedzy i umiejętności związanych z przygotowywaniem i prowadzeniem projektów naukowych,
 • umocnienie postaw ukierunkowanych na zdobywanie nowoczesnej wiedzy,
 • podkreślenie znaczenia współpracy środowiska naukowego, edukacyjnego i gospodarczego.