Projekty badawcze-rozwojowe

NARODOWE CENTRUM NAUKI

H a r m o n o g r a m    k o n k u r s ó wOtwarte konkursy

Nabór wniosków przez NCN do 31 grudnia 2017. 
Prosimy o składanie projektów w Dziale Nauki na 7 dni przed zaplanowanym terminem złożenia wniosku do NCN.
 
  • MINIATURA 1 (projekty składane są w trybie ciągłym, początek naboru: 3 kwietnia, koniec: 31 grudnia 2017 {termin WUM - 18 grudnia}) .

Nabór wniosków przez NCN do 15 września 2017 r.
Prosimy o składanie projektów w Dziale Nauki do dnia 8 grudnia br.

  • OPUS 1konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
  • PRELUDIUM 14-konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
  • DAINA- konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych.

Wniosek, należy sporządzić w systemie dostępnym na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji (https://osf.opi.org.pl) a następnie wydrukować. Wniosek winien zostać podpisany przez Kierownika projektu oraz parafowany przez Kierownika Kliniki/Zakładu zatrudniającego Kierownika Projektu a także, jeśli projekt będzie realizowany na terenie innej jednostki WUM, przez kierownika tej jednostki. Wnioski dotyczące badań, które będą realizowane na terenie szpitali winny zostać parafowane przez Dyrektorów Szpitali. Opatrzone podpisami wnioseki należy złożyć w Dziale Nauki (pok. 427, 428), w 3 egzemplarzach. Wraz z wnioskiem należy przedstawić, jeśli dotyczy, oświadczenie w sprawie utrzymania planowanej do zakupu aparatury (Zarządzenie nr 38/2009, Rektora WUM, z dnia 18 maja 2009).  

  1. Wzór wypełnienia kwestionariusza w sprawie pomocy publicznej.
  2. Formularz oświadczenia w sprawie planowanej do zakupu aparatury

Nowe! W związku z przejściem na elektroniczny system składania wniosków, począwszy od konkursów ogłoszonych 15 grudnia 2016 r., we wniosku należy podać adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP), na który doręczane będą pisma dotyczące wniosku o finansowanie, w tym decyzje dyrektora NCN odnośnie przyznania finansowania. Niepodanie adresu ESP (ePUAP) we wniosku uniemożliwi jego wysłanie w systemie OSF. Kierownik projektu/osoba fizyczna może wskazać adres skrytki ePUAP opcjonalnie.

 
Prosimy o podawanie we wnioskach adresu ePUAP Działu Nauki: /WUM_Warszawa/aen

 Zestaw informacji koniecznych do wypełnienia wniosku: