Jesteś tutaj

Uczestnictwo WUM

Dlaczego warto, aby Warszawski Uniwersytet Medyczny uczestniczył w tej inicjatywie?

Centrum Biotechnologii, Informatyki Stosowanej i Medycyny (Centrum BIM) to niewątpliwie najlepiej przygotowana koncepcja integracji jednostek naukowych Kampusu Akademickiego Ochota. W chwili, gdy niektóre akademie medyczne w Polsce formalizują swoje związki z uniwersytetami, Akademia Medyczna w Warszawie może pójść jeszcze dalej – stworzyć nieformalną jednostkę wspólną z Uniwersytetem Warszawskim oraz cieszącymi się wysokim prestiżem naukowym instytutami Polskiej Akademii Nauk (PAN) zlokalizowanymi w sąsiedztwie największego szpitala klinicznego AM.

Koncepcja zaangażowania w powstające konsorcjum podmiotów przemysłowych służyć ma pozyskiwaniu dodatkowych źródeł finansowania przedsięwzięć naukowych – kolejne podmioty toczą aktualnie rozmowy, co do wejścia w konsorcjum.

Nikogo nie trzeba przekonywać o rosnącej potrzebie badań interdyscyplinarnych oraz współpracy pomiędzy sferą nauki i gospodarki, zwłaszcza w kontekście złej sytuacji finansowania nauki z budżetu państwa. Uwagi te dotyczą również nauk medycznych. Pogarszającej się sytuacji finansowania nauki towarzyszy paradoksalnie wzrost możliwości pozyskiwania środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej. Każdy, kto aplikował o takie środki finansowe – chociażby w ostatnich ramowych programach współpracy – wie, że szanse na otrzymanie grantów mają tylko wielkie, interdyscyplinarne zespoły, mogące łatwiej znaleźć partnerów w krajach Unii Europejskiej. Może właśnie z tego powodu żadnemu zespołowi badawczemu z warszawskiej AM nie udało się uzyskać grantu w ramach 5. Ramowego Programu UE.

Strategiczne obszary działań w zakresie nauk medycznych, postulowane w tworzonej koncepcji, mieszczą się w zakresie zainteresowań wielu jednostek i zespołów badawczych AM, pozwolą im również w przyszłości na szersze korzystanie z europejskich funduszy strukturalnych, jak i programów ramowych UE. Wejście AM w Warszawie do opisywanego konsorcjum i współtworzenie Centrum BIM daje naszej uczelni kilka potencjalnych atutów:

  • możliwość integracji zespołów badawczych uczelni z zespołami innych jednostek zlokalizowanych na terenie Kampusu Naukowego Ochota,
  • możliwość współdecydowania o dalszych kierunkach tej niezwykle ciekawej inicjatywy,
  • wzrost konkurencyjności uczelni względem innych polskich uczelni i medycznych,
  • możliwość zapewnienia zespołom badawczym AM w przyszłości niezależnych od państwa źródeł finansowania badań nad nowoczesnymi technologiami medycznymi.

Warto tę możliwość wykorzystać. Stąd też władze AM w Warszawie od początku deklarowały udział w tworzeniu koncepcji i realizacji Centrum BIM na Polach Mokotowskich. Obserwując tempo, w jakim konsorcjum to powstaje, można – jak na razie – pozostać łagodnym optymistą, co do jego przyszłości.

 

prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski
Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem
Akademii Medycznej w Warszawie

Warszawa, październik 2004 r.