Jesteś tutaj

Centrum Zaawansowanych Technologii w zakresie Biotechnologii, Informatyki Stosowanej i Medycyny

Centrum BIM powstało w maju 2003 roku jako Konsorcjum zrzeszające pięć jednostek naukowych Kampusu Ochota:
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Akademię Medyczną w Warszawie,
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Neneckiego PAN,
 • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
 • Instytut Biologii Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN,
 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.
Jako partnerzy przemysłowi Centrum BIM wyraziły chęć współpracy czołowe międzynarodowe firmy informatyczne oraz polskie firmy farmaceutyczne:
 • Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o.,
 • Cray Inc.,
 • Polpharma S.A.,
 • Adamed sp. z o.o.
Istnieje również możliwość współpracy z Centrum BIM w charakterze jednostki stowarzyszonej.

Funkcję koordynatora Konsorcjum pełni Uniwersytet Warszawski.


Cele

Centrum BIM powstało w odpowiedzi na rosnącą potrzebę badań interdyscyplinarnych oraz poprawy współpracy pomiędzy sferą nauki i gospodarki w zakresie szeroko pojętej biotechnologii, informatyki i medycyny.

Integracja działań czołowych zespołów badawczych Kampusu Ochota pozwoli na wypracowanie wspólnych strategii komplementarnych badań oraz wdrażanie i komercjalizację rodzimych, innowacyjnych rozwiązań. Poszczególne projekty badawcze będą realizowane na podstawie dwustronnych lub kilkustronnych umów pomiędzy członkami a partnerami przemysłowymi lub jednostkami stowarzyszonymi Konsorcjum, zaangażowanymi w dane przedsięwzięcie. Na powstałej bazie badawczo-wdrożeniowej powstanie park naukowo-technologiczny z inkubatorami technologicznymi, laboratoriami referencyjnymi i usługowymi oraz Centrum Transferu Technologii.

Centrum BIM będzie również prowadzić działalność edukacyjną. Planuje się między innymi powołanie Interdyscyplinarnego Centrum Edukacyjnego-Naukowego, Szkoły Medycyny Molekularnej, a także prowadzenie otwartych kursów technik komputerowych, zwłaszcza modelowania matematycznego.

Naukowcy z jednostek współpracujących w ramach Centrum BIM uzyskają możliwość dostępu do wszystkich nowo utworzonych, specjalistycznych laboratoriów (tzw. Core Laboratories). Poszczególne jednostki i partnerzy Konsorcjum będą mogli stać się ich właścicielami. Dotychczas zaplanowano 12 takich laboratoriów:
 • laboratorium sekwencjonowania i syntezy oligonukleotydów,
 • laboratorium proteomiki funkcjonalnej,
 • laboratorium nanotechnologii z zakresu budowy nowej generacji mikromacierzy oligonukleotydowych i białkowych,
 • laboratorium nowych technologii z zakresu wizualizacji obiektów biologicznych (mikroskopia konfokalna In vivo, PET doświadczalny, tomografia komórkowa),
 • laboratorium produkcji bio-masy (hodowle komórek zwierzęcych, drożdżowych, owadzich i bakteryjnych),
 • laboratorium produkcji białek i peptydów,
 • referencyjne laboratorium badań genetycznie zmodyfikowanych organizmów, zabezpieczenia typu P3,
 • laboratorium badań patogenów ludzkich (ze szczególnym uwzględnieniem gruźlicy, malarii, HIV i chorób pionowych), zabezpieczenia typu P3
 • laboratorium oczyszczania i rekultywacji środowiska,
 • laboratorium analizy zagrożeń ekologicznych, zagrożenia typu P3,
 • laboratorium diagnostyki molekularnej (wprowadzenie nowych metod diagnostyki medycznej opartej o nowe technologie biologii molekularnej),
 • laboratorium analityczne wykonujące pomiary dla przedsiębiorstw wprowadzających nowe produkty na rynek.
Stale istnieje możliwość składania własnych projektów laboratoriów lub ofert zaangażowania w zakresie wyposażenia laboratoriów już zaplanowanych.

Istotną składową Centrum BIM stanowić powinny prognozy w zakresie medycyny oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań do praktyki klinicznej.

Centrum BIM będzie zlokalizowane w projektowanym obiekcie na terenie Kampusu Ochota.


Zarys strategicznych obszarów działania

 1. Medycyna molekularna:
  • terapia genowa i komórkowa,
  • opracowywanie coraz bardziej skutecznych metod diagnostycznych,
  • zastosowanie komórek macierzystych, wspomaganych przez podejścia farmakologiczne, do leczenia schorzeń narządów obwodowych, ośrodkowego układu nerwowego oraz poznania mechanizmów powstawania nowotworów.

 2. Biotechnologia:
  • opracowanie technologii produkcji biologicznie czynnych białek o znaczeniu farmakologicznym,
  • wytwarzanie probiotyków,
  • konstrukcja uprawnych roślin transgenicznych odpornych na infekcje wirusowe,
  • zastosowanie nowych technologii genomiki i proteomiki do opracowania testów diagnostycznych,
  • projektowanie nowych leków,
  • technologie z zakresu ochrony środowiska, w tym remediacji wysypisk, detoksykacji i utylizacji osadów środowiskowych.

 3. Informatyka stosowana:
  • wizualizacja danych, nowe metody i algorytmy w dziedzinie dynamiki molekularnej, kinetyki chemicznej, modelowania komputerowego,
  • narzędzia bioinformatyczne dla przemysłu farmaceutycznego i biotechnologicznego do przewidywania struktur biomolekuł oraz modelowania oddziaływań międzycząsteczkowych,
  • aplikacje programistyczne i zintegrowane systemy symulacyjne dynamiki złożonych procesów w układach sieciowych,
  • aplikacje programistyczne i zintegrowane systemy dla telemedycyny, w szczególności dla opieki kardiologicznej i neuropatologii,
  • środowiskowa platforma umożliwiająca współpracę w zakresie biomedycyny BioMed-Grid.

Sposoby finansowania

Forma prawna działalności Centrum BIM (Konsorcjum – Centrum Zaawansowanych Technologii) umożliwia ubieganie się o środki ze źródeł europejskich i krajowych przewidzianych dla tego rodzaju organizacji. Są to w szczególności Sektorowe Programy Operacyjne (SPO) oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Obecnie trwają starania o pozyskanie funduszy na budowę siedziby Centrum BIM w ramach ZPORR. Przyszłe projekty badawcze będą finansowane zarówno z europejskich funduszy strukturalnych, programów ramowych UE, dotacji instytucji wspierających badania i programy wdrożeniowe, a także ze środków pozyskanych od partnerów przemysłowych w kraju i zagranicą. Przewidywany jest znaczny udział środków własnych. Centrum BIM będzie bowiem świadczyć usługi zewnętrzne dla przedsiębiorstw i służby zdrowia w zakresie badań podstawowych.


Biuro CZT BIM

ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa
tel.: (0-22) 87 49 100
e-mail: BIM@icm.edu.pl


Osoby kontaktowe w sprawach Centrum BIM

prof. Grzegorz Opolski
Zarząd CZT BIM, Akademia Medyczna w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-191 Warszawa
e-mail: grzegorz.opolski@am.waw.pl

prof. Maciej Żylicz
Prezes Zarządu CZT BIM, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
e-mail: zylicz@iimcb.gov.pl

prof. Marek Niezgódka
Zarząd CZT BIM, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW
ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa
e-mail: marekn@icm.edu.pl

prof. Piotr Węgleński
Przewodniczący Rady CZT BIM, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
e-mail: rektor@mercury.ci.uw.edu.pl