Projekty badawcze-rozwojowe

NARODOWE CENTRUM NAUKI

H a r m o n o g r a m    k o n k u r s ó wOtwarte konkursy
termin składania wniosków:
WUM: do 5 czerwca 2017 r. do Działu Nauki
NCN:  do 16 czerwca 2017 r.

Aktualnie otwarte konkursy
  • OPUS 13
  • PRELUDIUM 13
  • MINIATURA 1 (projekty składane są w trybie ciągłym, początek naboru: 3 kwietnia, koniec: 31 grudnia 2017 {termin WUM - 18 grudnia}) 

Wniosek, należy sporządzić w systemie dostępnym na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji (https://osf.opi.org.pl) a następnie wydrukować. Wniosek winien zostać podpisany przez Kierownika projektu oraz parafowany przez Kierownika Kliniki/Zakładu zatrudniającego Kierownika Projektu a także, jeśli projekt będzie realizowany na terenie innej jednostki WUM, przez kierownika tej jednostki. Wnioski dotyczące badań, które będą realizowane na terenie szpitali winny zostać parafowane przez Dyrektorów Szpitali. Opatrzone podpisami wnioseki należy złożyć w Dziale Nauki (pok. 427, 428), w 3 egzemplarzach. Wraz z wnioskiem należy przedstawić, jeśli dotyczy, oświadczenie w sprawie utrzymania planowanej do zakupu aparatury (Zarządzenie nr 38/2009, Rektora WUM, z dnia 18 maja 2009).  

  1. Wzór wypełnienia kwestionariusza w sprawie pomocy publicznej.
  2. Formularz oświadczenia w sprawie planowanej do zakupu aparatury

Nowe! W związku z przejściem na elektroniczny system składania wniosków, począwszy od konkursów ogłoszonych 15 grudnia 2016 r., we wniosku należy podać adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP), na który doręczane będą pisma dotyczące wniosku o finansowanie, w tym decyzje dyrektora NCN odnośnie przyznania finansowania. Niepodanie adresu ESP (ePUAP) we wniosku uniemożliwi jego wysłanie w systemie OSF. Kierownik projektu/osoba fizyczna może wskazać adres skrytki ePUAP opcjonalnie.

 
Prosimy o podawanie we wnioskach adresu ePUAP Działu Nauki: /WUM_Warszawa/aen

 Zestaw informacji koniecznych do wypełnienia wniosku: